Asesoramiento profesional

 Servicios de detectives privados en Mallorca

Los servicios de investigación de un detective privado resultan, en la actualidad, de aplicación en la mayoría de ámbitos de la vida cotidiana: la ley vigente habilita a los detectives privados para realizar investigaciones en el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, en la vida personal y familiar siempre de forma legítima y con fines legítimos.

 La obtención de información es el núcleo de nuestra actividad y la base de una decisión correcta, tanto en un dilema familiar en defensa de los suyos, como en un proceso judicial en defensa de sus intereses.

La Agencia Detectives Garbo está habilitada para operar en todo el territorio nacional, si bien nuestra sede se encuentra situada en Palma. Mallorca, Menorca e Ibiza suponen los lugares habituales donde desempeñamos nuestra actividad. 

Déjese asesorar por detectives de contrastada y reconocida solvencia a través de una larga experiencia en tribunales civiles y penales que no dudarán en ofrecerle atención profesional anteponiendo siempre su interés sobre cualquier otra consideración. Cualquier consulta será analizada con rigor y meticulosidad y observada a través del prisma que caracteriza nuestro análisis profesional.

Servicios de investigación

La actividad profesional del detective privado se encuentra regulada en España por la L.O. 05/14 de Seguridad Privada, en la que se habilita al detective privado como el profesional habilitado para “obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados” y para la “investigación de delitos perseguibles a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal”.

En el terreno práctico de nuestros servicios, las opciones son extensas y aplicables a la mayoría de ámbitos de la vida privada y profesional:

Ámbito laboral

 • Hurtos y robos en la empresa de origen interno y externo.
 • Bajas laborables fingidas.
 • Duplicidad laboral.
 • Absentismo laboral.
 • Informes prelaborales.

       Ámbito privado

 • Infidelidades.
 • Pensiones alimenticias.
 • Pensiones compensatorias.
 • Ludopatías.
 • Drogodependencias.

Empresarial

 • Competencia desleal.
 • Fugas de información.
 • Defensa de la propiedad industrial e intelectual.
 • Contraespionaje industrial.
 • Localización de morosos.
 • Localización de bienes ocultos.

Ley de arrendamientos urbanos:

 • Subrogación de viviendas.
 • Usos no permitidos.

 Los servicios detallados constituyen una importante muestra de la capacidad de actuación del detective privado sin que resulte excluyente para otros servicios. Ante cualquier duda, contacte con nosotros  para una descripción personalizada de los servicios que puedan ayudarle, atendiéndole de forma totalmente confidencial en nuestra sede de Palma de Mallorca.

Assessorament professional

  Serveis de detectius privats a Mallorca

Els serveis d’investigació d’un detectiu privat resulten, en l’actualitat, d’aplicació en la majoria d’àmbits de la vida quotidiana: la llei vigent habilita els detectius privats per realitzar investigacions en l’àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, en la vida personal i familiar sempre de forma legítima i amb fins legítims.

 L’obtenció d’informació és el nucli de la nostra activitat i la base d’una decisió correcta, tant en un dilema familiar en defensa dels seus, com en un procés judicial en defensa dels seus interessos.

L’Agència Detectius Garbo està habilitada per a operar en tot el territori nacional, si bé la nostra seu es troba situada a Palma. Mallorca, Menorca i Eivissa suposen els llocs habituals on exercim la nostra activitat.

Deixeu-vos assessorar per detectius de contrastada i reconeguda solvència a través d’una llarga experiència en tribunals civils i penals que no dubtaran a oferir atenció professional anteposant sempre el seu interès sobre qualsevol altra consideració. Qualsevol consulta serà analitzada amb rigor i meticulositat i observada a través del prisma que caracteritza la nostra anàlisi professional.

Fiabilitat: Plantejarem solucions fiables on prima la defensa dels seus interessos per sobre de qualsevol consideració empresarial.

Objectivitat: La nostra tasca li ofereix una perspectiva de la realitat a la qual s’enfronta sense distorsions ni adorns.

Experiència: El coneixement dels nostres detectius privats de la realitat de Mallorca és la base d’una tasca professional que garanteix el millor desenvolupament d’una investigació.

Serveis d’investigació

L’activitat professional del detectiu privat es troba regulada a Espanya per la L.O. 05/14 de Seguretat Privada, en la qual s’habilita al detectiu privat com el professional habilitat per a “obtenir i aportar informació i proves sobre conductes o fets privats” i per la “investigació de delictes perseguibles a instància de part per encàrrec dels legitimats en el procés penal “.

En el terreny pràctic dels nostres serveis, les opcions són extenses i aplicables a la majoria d’àmbits de la vida privada i professional:

Àmbit laboral: Furts i robatoris a l’empresa, d’origen intern i extern, baixes laborals fingides, duplicitat laboral, absentisme laboral, informes pre laborals.

Àmbit privat: Infidelitats, revisió de pensions alimentàries, custòdies de fills, maltractaments, control d’ordres allunyament, comportament de fills, drogodependències, ludopaties.

Empresarial: Competència deslleial, fugues d’informació, intrusisme professional, defensa de la propietat industrial i intel·lectual, contraespionatge industrial, localització de morosos, localització de béns ocults.

Llei d’arrendaments urbans: Subrogació d’arrendament, utilitzacions no permeses, traspassos no consentits.

         Els serveis detallats constitueixen una important mostra de la capacitat d’actuació del detectiu privat sense que resulti excloent per a altres serveis. Davant de qualsevol dubte, contacti amb nosaltres per a una descripció personalitzada dels serveis que puguin ajudar-lo, atenent-de forma totalment confidencial a la nostra seu de Palma de Mallorca.

Àmbit privat

Investigació infidelitats i altres temes familiars

Quan els dubtes o els problemes en l’àmbit familiar o personal sobrepassen els límits acceptables és el moment de consultar amb detectius privats.

 Detectius Garbo li oferirà el servei professional que necessita, aportant informació que permetrà conèixer la realitat que s’oculta davant els seus ulls i obrar en conseqüència.

Detallem a continuació els serveis més freqüents de la nostra agència sense que aquesta llista sigui exclusiva.

Infidelitats: La mera sospita d’infidelitats pot esdevenir un problema de greus conseqüències per a la convivència familiar. La intervenció dels nostres detectius l’ajudarà a conèixer la realitat de la seva relació i prendre la seva decisió amb coneixement de causa. Realitzem serveis tant a Mallorca i Illes Balears.

Revisió pensions alimentàries: Freqüentment en els processos de separació i divorcis la part contrària oculta informació sobre la seva realitat econòmica i així obtenir beneficis al dirimir quanties de pensions. El nostre treball pot provar la veritable realitat econòmica de l’altra part i així aconseguir no ser perjudicat quan el jutge decideixi les clàusules del conveni regulador.

Custòdies de fills: Investiguem l’entorn i cura dels seus fills quan aquests no estan sota la seva custòdia. La intervenció del detectiu privat demostrarà aquelles circumstàncies que puguin resultar negatives per als menors i protegir els seus interessos.

Maltractaments: Verificació de tractes vexatoris o lesius per part d’aquells cuidadors en els quals confiem el benestar dels nostres familiars.

Control ordres d’allunyament: Aportem proves que demostren davant els tribunals el menyscapte d’una ordre d’allunyament.

Comportament de fills: El seguiment d’un fill dut a terme per un detectiu privat amb suficient experiència i professionalitat li permetrà tenir un coneixement veraç i detallat de potencials activitats o actituds nocives. La prevenció és el millor instrument per avançar-nos a conseqüències no desitjades.

Addiccions: La constant aparició de noves drogues, la seva normalització i el seu consum a edats cada vegada més primerenques fa d’això un problema a tenir en compte. Una adequada informació aportada per una seriosa i discreta investigació li donarà peu a actuar en conseqüència de la forma més adequada.

Ludopatías: El seguimiento del detective privado permitirá comprobar la existencia de trastornos adictivos al juego. 

 Els serveis detallats constitueixen una important mostra de la capacitat d’actuació en l’àmbit particular de Detectius Garbo tot i que la llista no resulta tancada. Per conèixer d’una forma més detallada els nostres serveis no dubti en posar-se en contacte amb la nostra agència de detectius a Palma de Mallorca.

Àmbit laboral

Serveis de detectiu laboral

Conèixer de primera mà la realitat de la seva empresa pot resultar vital a l’hora de defensar els seus interessos.

En Detectius Garbo disposem del personal humà i els mitjans tècnics per a realitzar, amb garanties, investigacions destinades a posar en el seu coneixement aquesta realitat.

Vol investigar persones relacionades amb la seva empresa? Detallem a continuació l’ampli ventall de serveis en els quals som especialistes en l’àmbit laboral:

Recerca de pèrdua desconeguda: Es coneix amb aquest nom tècnic als furts i robatoris soferts a l’empresa, d’origen tant intern com extern i que suposen una font constant de pèrdues econòmiques. Els nostres mètodes d’investigació permetran conèixer l’origen de la pèrdua i buscar la millor solució.

Baixes laborals fingides: El detectiu privat és l’únic professional habilitat per a investigar la realitat d’una situació d’IT, aportant-li les proves necessàries en cas de detectar algun tipus d’irregularitat.

Duplicitat laboral: Conegui l’existència d’activitats laborals paral·leles incompatibles amb la seva pròpia activitat per part dels seus empleats, així com la possible fuga d’informació o clients.

Absentisme laboral: Investigarem el correcte desenvolupament de la jornada laboral en la seva empresa realitzant tot tipus de comprovacions sobre les sortides de personal, absències, etc.

Informes prelaborals: Investigui els antecedents laborals i acadèmics dels seus empleats abans de fer efectiva la contractació.

     Els serveis detallats constitueixen una important mostra de la capacitat d’actuació en l’àmbit laboral de Detectius Garbo tot i que la llista no resulta tancada. Per conèixer d’una forma més detallada els nostres serveis no dubti en posar-se en contacte amb la nostra agència de detectius privats a Mallorca, l’atendrem de forma personalitzada.

Àmbit empresarial

Servicios de investigación corporativa

En Detectius Garbo posem tota la nostra experiència en recerca corporativa a disposició de la seva empresa.

Els nostres serveis d’àmbit empresarial s’han dissenyat tenint en compte les necessitats del sector, avalats per anys d’experiència en treball de camp.

Competència deslleial: Com a part interessada en una justa economia de mercat, l’empresari està legitimat per investigar, a través d’un detectiu privat, la conducta de la competència, existint precisos indicis que hi qualsevol tipus d’irregularitat o acte il·lícit que pugui ser perjudicial per al contractant.

Fuites d’informació: Localitzi vulnerabilitats en la seva estructura empresarial evitant així una pèrdua de competitivitat enfront de tercers. La intervenció de detectius privats habilitats evitarà la sostracció de projectes, coneixements o clients.

Intrusisme professional: Un tipus de competència deslleial que consisteix en la realització d’activitats professionals per part de persones o empreses no qualificades. Identifiquem els responsables aportant les proves necessàries per al posterior procés judicial.

Defensa de la propietat industrial i intel·lectual: Aportarem les proves necessàries per a identificar autors i procediments relatius a falsificació o reproducció dels béns afectats.

Alçament de béns i localització de morosos: Conegui la forma d’ocultar béns per part de deutors no disposats a fer front als seus compromisos econòmics. Una investigació adequada permetrà conèixer la realitat econòmica del deutor i sol·licitar judicialment l’abonament dels deutes pendents.

Localització de béns ocults: Ja iniciades accions legals contra morosos, és important verificar la quantitat de béns en propietat del deutor. Una investigació detallada analitzant i llistant “tots” els béns, estiguin ocults

     Els serveis detallats constitueixen una important mostra de la capacitat d’actuació en l’àmbit empresarial de Detectius Garbo tot i que la llista no resulta tancada. Per conèixer d’una forma més detallada els nostres serveis no dubti en posar-se en contacte amb la nostra agència de detectius privats a Mallorca, on l’atendrem de forma personalitzada.

Serveis tecnològics

Investigacions tecnològiques

En Detectius Garbo som especialistes en la realització d’investigacions tecnològiques, enteses com aquelles que es fonamenten en la instal·lació i utilització de dispositius electrònics i també en la recerca i localització dels mateixos.

L’assessorament d’enginyers de telecomunicacions i l’experiència dels nostres detectius privats en aquelles investigacions relacionades amb el contraespionatge i contravigilància ens converteixen en l’entitat de referència a Mallorca en l’àmbit tecnològic.

De la mateixa manera el nostre despatx disposa també dels mètodes més moderns i precisos per a assegurar la neteja (referida a l’absència de micròfons o càmeres ocultes) en aquell entorn en què hagi de tenir lloc una important reunió.

Contacti amb el nostre despatx de detectius privats a Palma de Mallorca per rebre més informació sobre aquest tipus de serveis mantenint una entrevista personalitzada i comple

Call Now ButtonLlame ahora: